Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Svaki vozač treba da ima posebnu svest da kao učesnik u saobraćaju ima društvenu odgovornost prema bezbednosti drugih, kao i imovini, odnosno krivičnu odgovornost ukoliko nastupi laka telesna povreda ili imovinska šteta u većem iznosu.

Krivičnim zakonikom Republike Srbije predviđeno je u članu 289 krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja, koje propisuje:

(1) Učesnik u saobraćaju na putevima koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko se ne pridržava saobraćajnih propisa i time ugrozi železnički, brodski, tramvajski, trolejbuski, autobuski saobraćaj ili saobraćaj žičarom tako da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Ukoliko usled ovog dela nastupi teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera, ostvaruju se obeležja krivičnog dela Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 Krivičnog zakonika Republike Srbije.