Mera zabrana upravljanja vozilom-trenutak od koga važi

Zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom izvršava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vodi vozača u evidenciji, odnosno na čijem području ima prebivalište vozač koji nije upisan u registar vozača.

Zaštitna mera smatra se izvršenom kada nadležni organ na osnovu pravnosnažne odluke suda koji je meru izrekao, to vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača.

Pravilo je da zaštitna mera počinje da teče od dana kada je vozaču saopštena.

Ovlašćeni radnici MUP-a, na osnovu podataka iz Registra, u skladu sa zakonom, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana evidentiranja mere, dostavljaju vozaču Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere evidentirane u Registru.

Zaštitna mera je izvršena dostavljanjem Saopštenja vozaču i počinje da teče od datuma kada je vozaču Saopštenje uručeno, odnosno od datuma koji je u Saopštenju naveden kao datum od kojeg zaštitna mera počinje da teče.

Saopštenje sadrži i podatak o datumu do kojeg traje zaštitna mera i vozač ne sme da upravlja vozilom u periodu u kojem mu teče zaštitna mera.

Zaštitna mera se ne upisuje u saobraćajnu dozvolu kao nekada, vozač ne odlazi u prostorije nadležnog organa, već se svi podaci u vezi sa izrečenim zaštitnim merama vode u Registru u elektronskom obliku i, kao i svi ostali podaci iz elektronske kartoteke vozača, dostupni su u svakom trenutku pripadnicima saobraćajne policije koji vrše kontrolu u saobraćaju.

Vozač sme ponovo da upravlja vozilom po isteku perioda trajanja zaštitne mere, bez potrebe da odlazi u prostorije nadležnog organa.